Eestis glütserooliga läbiviidud söötmiskatsed

OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuse teadlaste poolt viidi 2009. aastal Eesti Maaülikooli Märja Katsefarmis läbi kaks suuremahulist söötmiskatset. Esimeses katses selgitati glütserooli kasutamisvõimalusi glükogeense prekursorina poegimisjärgsel perioodil ja teises katses selgitati kui suures ulatuses on võimalik glütserooliga asendada TRSS-s olevat odrajahu. Katses kasutatud toorglütserool pärines OÜ BioOil tootmistehasest.

Esimene katse viidi läbi 14-ne esimese laktatsiooni eesti holsteini tõugu lüpsilehmaga. Katseperiood algas neljandal päeval peale poegimist ning kestis kuni 21. laktatsioonipäevani. Loomi söödeti vastavalt tarbenormidele, kusjuures jõusööta ja silo anti loomadele eraldi. Katserühmale manustati suu kaudu täiendavalt 500 ml toorglütserooli päevas. Loomi söödeti ja lüpsti kaks korda päevas. Piimatoodang ja söömus registreeriti iga päev.

Teine katse viidi läbi 4×4 ladina ruudu põhimõttel kaheksa esimesel laktatsioonil lüpsva eesti holsteini tõugu lehmadega, sh neli neist olid varustatud vatsafistulitega. Lehmad jagati paaridesse katse alguses laktatsioonipäeva, piimatoodangu, kehakaalu ja toitumushinde alusel. Ühe katseperioodi pikkuseks oli 21 päeva, millest 14 päeva oli eelperiood ning 7 päeva põhiperiood. Lehmade söödeti täisratsioonilist segasööta, kusjuures koostati 4 erinevat ratsiooni (glütserooli sisaldus oli 0 kg, 1 kg, 2 kg ja 3kg), milledes odrajahu asendati toorglütserooliga. Lisaks ratsiooni kuivaine söömuse mõõtmisele ja piima koostise analüüsidele määrati in sacco katse abil toitainete lõhustuvused.

Läbiviidud katsete põhjal järeldati:

  • Toorglütserooli saanud loomad sõid kogu katseperioodi (esimene katse) jooksul enam ratsiooni kuivainet kui kontrollrühma loomad, kuna suurenes silo kuivaine söömus. See omakorda avaldas positiivset mõju piimatoodangule, olles glütserooli saanud loomadel kolmel esimesel laktatsiooninädalal keskmiselt 1,6 kg suurem. Toorglütserooli suukaudne manustamine avaldas positiivset mõju ka EKM-piima toodangule ja piima laktoosisisaldusele.
  • TRSS-s odrajahu asendamine toorglütserooliga (teine katse) suurendas ratsiooni kuivaine söömust ning parandas söödaväärindust. Söötade sama energeetilise väärtuse korral Piimatoodang erinevate ratsioonide puhul ei erinenud, kuid toorglütserooli söötmine suurendas piimavalgusisaldust. Arvestades loomade söömuse suurenemist on potentsiaali ka suuremaks piimatoodanguks. Toorglütserooli söötmine TRSS-i koostises ei mõjuta oluliselt vatsa happesust, kuid parima tulemuseni jõutakse kui glütserooli koguseid ratsioonis suurendatakse järk-järgult, et vatsa keskkond jõuaks kohaneda muutustega.
  • Toorglütserooli söötmine TRSS-i koostises, asendades odrajahu, ei mõjuta negatiivselt silo toitainete lõhustuvust.